www.springhill.se
Supplier Login
HEM OM SPRINGHILL VÅRT ANSVAR VÅRA VARUMÄRKEN ÅF-SERVICE LEDIGA TJÄNSTER KONTAKT
www.springhill.se
Supplier Login
Login
Springhill
MENY
HEM /  ÅF-SERVICE /  ÅF-VILLKOR
ÅF-VILLKOR GODSSÖKNING
HEM /  ÅF-SERVICE /  ÅF-VILLKOR

ALLMÄNNA ÅF-VILLKOR – SPRINGHILL TEXTILE AB

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på det köpeavtal som en återförsäljare/kund sluter med Springhill Textile AB, organisationsnummer 556402-9212, nedan kallat ”säljaren”.

1. Omstående order (köpeanbud) är bindande för köparen om inte skriftlig begäran om ändring i ordern (andra order än omgående) kommit Springhill Textile AB (säljaren) tillhanda senast 21 dagar efter omstående orderdatum.

2. Annullationer av hela, eller delar av, ordern efter ovanstående tidsfrist är inte gällande, alternativt kan Springhill Textile AB välja att godkänna annullationen och istället uttaga en annullationsavgift uppgående till 25 % av det annullerade värdet.

3. Det i ordern noterade priset är exklusive mervärdesskatt och är baserat på säljarens kostnader vid tidpunkten för orderns avlämnande. I händelse oförutsedda höjningar av dessa kostnader såsom exempelvis förändringar av tullar, tillverknings- eller varuskatter, fraktsatser, valutakostnader m.m. skall säljaren äga rätt att tillgodoräkna sig motsvarande prishöjning.

4. Säljarens leveransvillkor är Fritt köparens lager (DDP Incoterms®2000 angiven leveransadress) där inte annan överenskommelse träffats.

5. Med leveransmånad avses att leveransen kan fullbordas fram till och med den sista dagen i respektive leveransmånad. Skulle leverans fullbordas senare och hade köparen förfallna fakturaskulder till säljaren under den rättmätiga leveransmånaden, äger säljaren fullfölja leverans senare utan rätt till kompensation från köparen. Förseningar beroende på myndigheternas onormalt långa handläggningstid skall också medföra rätt för säljaren att fullfölja leverans senare utan kompensation för köparen.

6. Felexpedierade varor skall omedelbart returneras i originalskick. För varor som prismärkts av kunden eller ej returneras i originalkartong görs avdrag för hanteringskostnader. Större fel på uppackade varor skall reklameras omgående för att bli gällande. Mindre fel skall reklameras så snart de upptäcks, dock senast en månad efter leveransdatum. Returer skall, för att säljaren skall betala returfrakten, ske med av säljaren godkänd fraktförare.

7. Säljaren ikläder sig ej ansvar för skada som uppstår till följd av försenad eller utebliven leverans. Säljarens skadeståndsskyldighet för fel eller brist i levererat gods skall vara begränsat till högst godsets värde. Motsvarande skall gälla där skadeståndsskyldighet för säljaren kan uppkomma. Säljaren skall vid fel eller brist alltid äga rätt att leverera gillt gods respektive full myckenhet av gods, varvid säljaren skall vara befriad från skadeståndsskyldighet.

8. Äganderätten till varorna övergår först sedan full betalning erlagts. Utebliven betalning kan medföra återtagande av varorna.

9. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar efter orderdatum – eller om omständigheterna inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kan förutses före nämnda dag – och avtalets fullgörande därigenom hindras: arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag valuta- och importrestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i fråga om drivkraft samt försening av leverans från underleverantör. Vidare skall väsentlig försämring av köparens betalningsförmåga anses utgöra befrielsegrund på samma sätt som ovan stadgas och säljaren skall i sådant fall äga rätt att uttaga annullationsavgift enligt § 2.

10. Eventuella tvister skall avgöras enligt gällande lag om skiljemän med tillämpning av svensk lag. Förfarandet skall äga rum i Helsingborg
 

Våra varumärken & affärsområden

Crossbow
Time to be a woman
Gutz
Noble House
Topeco
Noble House
Noble House

ALLMÄNNA ÅF-VILLKOR – SPRINGHILL TEXTILE AB

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på det köpeavtal som en återförsäljare/kund sluter med Springhill Textile AB, organisationsnummer 556402-9212, nedan kallat ”säljaren”.

1. Omstående order (köpeanbud) är bindande för köparen om inte skriftlig begäran om ändring i ordern (andra order än omgående) kommit Springhill Textile AB (säljaren) tillhanda senast 21 dagar efter omstående orderdatum.

2. Annullationer av hela, eller delar av, ordern efter ovanstående tidsfrist är inte gällande, alternativt kan Springhill Textile AB välja att godkänna annullationen och istället uttaga en annullationsavgift uppgående till 25 % av det annullerade värdet.

3. Det i ordern noterade priset är exklusive mervärdesskatt och är baserat på säljarens kostnader vid tidpunkten för orderns avlämnande. I händelse oförutsedda höjningar av dessa kostnader såsom exempelvis förändringar av tullar, tillverknings- eller varuskatter, fraktsatser, valutakostnader m.m. skall säljaren äga tillgodoräkna sig motsvarande prishöjning.

4. Säljarens leveransvillkor är Fritt köparens lager (DDP Incoterms®2000 angiven leveransadress) därest icke annan överenskommelse träffats.

5. Med leveransmånad avses att leveransen kan fullbordas fram till och med den sista dagen i respektive leveransmånad. Skulle leverans fullbordas senare och hade köparen förfallna fakturaskulder till säljaren under den rättmätiga leveransmånaden äger säljaren fullfölja leverans senare utan rätt till kompensation från köparen. Förseningar beroende på myndigheternas onormalt långa handläggningstid skall också medföra rätt för säljaren att fullfölja leverans senare utan kompensation för köparen.

6. Felexpedierade varor skall omedelbart returneras i originalskick. För varor som prismärkts av kunden eller ej returneras i originalkartong görs avdrag för hanteringskostnader. Större fel på uppackade varor skall reklameras omgående för att bli gällande. Mindre fel skall reklameras så snart de upptäcks, dock senast en månad efter leveransdatum. Returer skall, för att säljaren skall betala returfrakten, ske med av säljaren godkänd fraktförare.

7. Säljaren ikläder sig ej ansvar för skada som uppstår till följd av försenad eller utebliven leverans. Säljarens skadeståndsskyldighet för fel eller brist i levererat gods skall vara begränsat till högst godsets värde. Motsvarande skall gälla där skadeståndsskyldighet för säljaren kan uppkomma. Säljaren skall vid fel eller brist alltid äga rätt att leverera gillt gods respektive full myckenhet av gods, varvid säljaren skall vara befriad från skadeståndsskyldighet.

8. Äganderätten till varorna övergår först sedan full betalning erlagts. Utebliven betalning kan medföra återtagande av varorna.

9. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar efter orderdatum – eller om omständigheterna inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kan förutses före nämnda dag – och avtalets fullgörande därigenom hindras: arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag valuta- och importrestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt försening av leverans från underleverantör. Vidare skall väsentlig försämring av köparens betalningsförmåga anses utgöra befrielsegrund på samma sätt som ovan stadgas och säljaren skall i sådant fall äga rätt att uttaga annullationsavgift enligt § 2.

10. Eventuella tvister skall avgöras enligt gällande lag om skiljemän med tillämpning av svensk lag. Förfarandet skall äga rum i Helsingborg
 
OM SPRINGHILL
ORGANISATIONEN
FAKTA
KONTAKT
VARUMÄRKEN
TOPECO
ATLAS DESIGN
GUTZ
CROSSBOW
NOBLE HOUSE
GRIPSHOLM
PRIVATE LABEL
KONTAKTA OSS
Springhill Textile AB
Box 22300
Besöksadress: Mörsaregatan 25
SE-250 25 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42 25 08 00
Fax: +46 (0) 42 15 87 11
E-post: kundsupport@springhill.se
DELA
KONTAKTA OSS
Mörsaregatan 25
SE-250 25
Helsingborg, Sweden
Telefon: 042-250 840
INFO@SPRINGHILL.COM
DELA
För att förbättra användarupplevelsen på Springill.se använder vi cookies. Mer information om cookies.